NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A PinX Marketing – Pörzsölt Mónika E.V. email marketing témában webshopoknak szóló játékának hivatalos szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKOKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.

1. A Játék szervezője

Pörzsölt Mónika E.V. (székhelye: 9026 Győr, Kagyló u. 20. 1/8, adószáma: 58476202-1-28 továbbiakban: ”Szervező”) promóciós Játékot szervez webáruház tulajdonosoknak és üzemeltetőknek email marketing témában (a továbbiakban: „Játék”), melynek lebonyolítását is a Szervező végzi. 

2. A Játék időtartama és részvételi feltételek

2.1. A Játék 2022. május 26.-án zajlik a Női Vállalkozók Napja 2022 rendezvény megnyitásától délután 16:00 óráig, mely időszak a nyereményjáték tekintetében promóciós időszaknak is tekintendő egyben. A Játék csak a promóciós időtartamban aktív. A szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül ezt az időtartamot egyoldalúan módosítsa akár a Játék időtartama alatt is.

2.2. A Játékban részt vehet a Női Vállalkozók Napja 2022 rendezvén minden résztvevője, aki érvényes belépőjeggyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és teljesíti a Játékban való részvétel követelményeit.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv, Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játékok lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói, a Női Vállalkozók Napja rendezvény szervezői, előadói és kiállítói. 

2.4. Játékban való részvétel feltétele a jelen Játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) és a Játékot meghirdető szórólapon meghatározott valamennyi feltétel elfogadása.

2.5. A Játékosok a saját maguk önkéntesen megadott adatok által kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékos kizárólag valós, általa használt e-mail címmel jogosult részt venni a Játékban. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím hiányosságáért/hibájáért , pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék szórólapjának elvesztése, rongálódása és egyéb, a Szervezőn kívülálló tényező kedvezőtlenül befolyásolhatja a Játékban való részvételt. A Szervező az e bekezdésben írtakból, így elsősorban az érvénytelen belépőjegyből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. Azok a kitöltött kérdőívek, amelyek helytelen válaszokat és/vagy hiányos kontakt adatokat tartalmaznak, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes, helyes válaszokat tartalmazó kérdőívek a valós kontakt adatok megadásával sorsolásra kerülnek a nyereményekért.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából azt, aki bármely a PinX Marketing és Pörzsölt Mónika által szervezett Játékban csalást/hamisítást követ el.

2.9. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármelyik Játékost azonnali hatállyal kizárja a jelenlegi és jövőbeni játékaiból.

3. A Játék leírása

3.1. A Szervező meghirdeti a Játékot a Női Vállalkozók Napja 2022 rendezvényre készített szórólapján.

3.2.A Játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó szórólapon megfogalmazott minden feltételt teljesítsen.

4. A Játék menete

4.1. A Játékosok kitöltik a Játékra vonatkozó , a konferencia csomagban található PinX Marketing szórólapján található űrlapot, ahol megadják a nevüket, email címüket és telefonszámukat, valamint jelentkeznek a Játékra a PinX Marketing kiállítói standjánál, ahol a megadott postaládába önkéntesen bedobják a kitöltött kérdőíveket, amelyeket a Szervező az Adatkezelési nyilatkozatban (lásd ezen dokumentum 9-es pontja) foglaltak szerint kezel.

4.2. Minden Játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a Játékban.

4.3. A Szervező fenntartja a jogát a Játékszabály módosítására.

5. Nyeremények

5.1. A nyereményjátékban részt vevő, egyben a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő Játékosok között, akik a fenti promóciós időszakban, az adott sorsolást megelőzően érvényes pályázatot nyújtanak be, a promóciós időszak után 1db “Az első pillanattól megtérülő email automatizmusok” (végleges nevén: „Email marketing mesterkurzus webshopoknak”) videós oktatóanyag, 1db 2 órás email marketing tanácsadás Mónival és Lajossal és 1db Email marketing tervezés cégre szabottan. 

5.3. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a Szervezőn kívülálló okok miatt a sorsolás időpontjában a nyeremény nem azonnal elérhető, ez esetben a Szervező egyeztetést kezd a Nyertessel, hogy egy hasonló értékű nyereményt ajánljon fel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény tárgyát egyoldalúan módosítsa.

5.4. A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és más nyereményre nem válthatók. Szervező ezzel kapcsolatban levelezést nem folytat.

6. Sorsolások

6.1. A 2. Pontban meghatározott Játék időtartama után 2022. május 30. éjfélig a Szervező kisorsolja a 5.1 pontban felsorolt nyereményeket. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját egyoldalúan megváltoztassa.

6.2. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult azok közül a nyeremények közül, melyek a rendezvény üdvözlő csomagjában található PinX Marketing szórólapján olvashatóak.

6.3. A Szervező 1-1-1 tartalék Pótnyertest sorsol ki. (érvénytelen regisztráció, kizárás vagy a nyertes nem jelentkezése esetén)

6.4. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követően emailben vagy telefonon értesíti. Ehhez a Játékos a Játékra történő regisztrációval és így a Játékszabályzat és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával automatikusan hozzájárul.

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

7.1. A nyerteseket a Szervező, vagy az adatkezelési nyilatkozatban megjelölt adatkezelő vagy adatfeldolgozó értesíti a Játékos által a pályázat beküldése során megadott e-mail címen 2 munkanapon belül.

7.2. Az értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).

7.3. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a nyeremény a Pótnyertesre száll át, amennyiben teljesíti a szabályzatban meghatározott feltételeket és a beazonosítás is sikeres.

7.4. Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért, úgy újabb Pótnyertes kerül megkeresésre.

7.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelynek nyereményét a Játékos részére azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így a Nyeremény a Pótnyertesre száll át.

7.6. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adózás, költségek

8.1. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli, a vonatkozó szabályoknak megfelelően a Szervező a szükséges adókat befizeti.

9. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

9.1. Az 2. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos a kérdőív bedobásával a PinX Marketing standjánál tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználhatja.

9.2. A Játékosok a Játékban történő részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján megkeresse és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

9.3. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi.

9.4. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a fent meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

9.5. A Játékos adatainak kezelésére vonatkozóan a https://pinxmarketing.hu/  honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban (https://pinxmarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ) további információk találhatók. Ezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén kollégáink készséggel állnak a Játékos rendelkezésére a hello@pinxmarketing.hu e-mail címen. Ennek ismeretében kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőív bedobásával a Játékos kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Ha a Játékos bármilyen okból adatai módosítását, nyilvántartásból törlését stb. kéri, a megfelelő intézkedések megtételét bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő e-mailben a hello@pinxmarketing.hu e-mail címen.

9.6. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: (e-mail: hello@pinxmarketing.hu; cím: 9026 Győr, Kagyló u. 20. 1/8). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

9.7. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, és a Játékos úgy véli, hogy a személyes adataira vonatkozó jogait illetően sérelem érte, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

  • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

telefon: +36 (1) 391-1400; vagy

  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a

bíróság soron kívül jár el.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Győr, 2022. május 23.

Kérdésed van?

Írj bátran a hello@pinxmarketing.hu email címre, örömmel válaszolunk!